Czym zasłonić okna w upał

Pod­czas upal­nego dnia świa­tło sło­neczne prze­nika przez szyby, nagrzewa w środku powie­trze, przez co tem­pe­ra­tura wewnątrz zaczyna wzra­stać. Sku­teczną ochroną przed upa­łem będzie zasło­nię­cie okien w godzi­nach, kiedy eks­po­zy­cja na słońce jest naj­więk­sza. Naj­więk­szym pro­ble­mem jest umiej­sco­wie­nie okien od strony połu­dnio­wej. Pro­blem ten sku­tecz­nie roz­wią­zują rolety zewnętrzne na okna.

Rolety zewnętrzne

Bar­dzo sku­tecz­nym roz­wią­za­niem pro­blemu upału i nagrze­wa­nia się pomiesz­czeń jest zamon­to­wa­nie rolet zewnętrz­nych. Oczy­wi­ście trzeba je w spo­sób sen­sowny wyko­rzy­stać w ciągu dnia. Naj­czę­ściej przy ich uży­ciu musimy brać pod uwagę pory dnia o naj­więk­szej aktyw­no­ści słońca. Rolety zasłaniają okna w cało­ści, a także więk­sze prze­szko­lo­ne prze­strzenie. Dzięki nim mamy też lep­szą kon­trolę nad tem­pe­ra­turą w pomiesz­cze­niu.

Rodzaje nowo­cze­snych osłon zewnętrz­nych

Osłony zewnętrzne możemy podzie­lić ze względu na mate­riał, z któ­rego są wyko­nane oraz na spo­sób mon­tażu.

Rolety ele­wa­cyjne, naokienne i pod­tyn­kowe oraz żalu­zje fasa­dowe to nowo­cze­sne roz­wią­za­nia, które polep­szają para­me­try użyt­kowe domu.

Osłony te także sku­tecz­nie zabez­pie­czają ele­wa­cję oraz otwory okienne przed złymi warun­kami atmos­fe­rycz­nymi i ewen­tu­al­nymi uszko­dze­niami.

Mon­taż i cechy rolet zewnętrz­nych

Rolety ele­wa­cyjne są mon­to­wane bez żad­nej inge­ren­cji w fasadę budynku. Cechują je wyso­kie wła­ści­wo­ści ter­mo­izo­la­cyjne, które bar­dzo sku­tecz­nie chro­nią pomiesz­cze­nia przed nagrze­wa­niem.

Rolety zewnętrzne okienne są bar­dzo eko­no­miczne z powodu wpływu na oszczęd­ność zuży­wa­nej ener­gii. Trzeba tylko dokład­nie dobrać model i zapla­no­wać, na jakim eta­pie nastąpi ich mon­taż. Niek­tóre modele wyma­gają uwzględ­nie­nia ich także w pro­jek­cie budynku.

Zalety rolety przeciwsło­necznej

Naj­waż­niej­szą cechą uży­tego mate­riału jest odpor­ność na pro­mie­nio­wa­nie UV oraz nie­ko­rzyst­ne czyn­ni­ki atmos­fe­rycz­ne.

Powodują stłu­mie­nie prze­nikania świa­tła sło­necznego z bra­kiem widocz­nego zaciem­nie­nia.

Obni­żają poziom hałasu wewnątrz budynku, co podwyż­sza jakość wypo­czynku oraz snu.

Rolety przeciwsłoneczne to gwarancja przyjemnego chłodu i odpowiedniej widoczności w pomieszczeniu.

Sterowane elektrycznie rolety firmy ANWIS

Rolety zewnętrzne okienne są bar­dzo czę­sto zauto­ma­ty­zo­wane. Podłą­czone do cen­tral­nego sys­temu zarzą­dza­nia budyn­kiem, posia­dają moż­li­wość obsługi przez apli­ka­cję mobilną za pomocą tele­fonu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here